اصطلاحات گمرکی که باید بدانیم

ترانزیت سپتامبر 17, 2017

اصطلاحات گمرکی اکثرا برگرفته از تعاریف شورای همکاری های گمرکی، “Custom Cooperation Council ” می باشد و شورای مذکور “C.C.C” برای هر یک از واژه ها و عناوین راجع به اسناد یا روش های گمرکی، تعریف هایی را پس از بررسی و طرح در جلسه کمیته های هماهنگی فنی با شرکت نمایندگان منتخب کشورهای عضو به تصویب می رساند و به صورت مجموعه تحت عنوان “International Custom Terms” برای کشورهای عضو منتشر و در اختیار آن ها قرار می دهد.
اصطلاحات گمرگی به شرح زیر است:
قلمرو گمرکی (Custom Territory)
ترانزیت گمرکی (Custom Transit)
اظهارنامه گمرکی (Custom Declaration)
تخلف گمرکی
حقوق گمرکی (Custom Duties)
تشریفات گمرکی (Customs Formalities)
ترخیص کالا (Release)
استرداد حقوق گمرکی (Drawback)
روش استرداد (Drawback Procedure)
حق العمل کار گمرکی (Customs Clearing Agent)
منطقه آزاد (Free Zone)
کابوتاژ (Cabotage)

قلمرو گمرکی (Custom Territory):
قلمرو گمرکی حوزه ای است که در قانون گمرکی یک کشور به طور کامل اجرا می شود.
معمولا قلمرو گمرکی یک کشور همان قلمرو سیاسی کشور است که شامل سرزمین، دریا و فضای هوایی آن می باشد. با وجود این ممکن است بعضی از قسمت های قلمرو سیاسی جزء قلمرو گمرکی نباشد، مثل بنادر آزاد.
ترانزیت گمرکی (Custom Transit):
رویه گمرکی است که طبق آن کالاها تحت نظارت گمرک، از یک گمرک خانه به گمرک خانه دیگر حمل می شود.
معمولا مقامات گمرکی اجازه حمل کالا را تحت عنوان ترانزیت گمرکی در قلمرو گمرکی خود به ترتیب زیر می دهند:
الف) از یک گمرک خانه مرزی ورودی به یک گمرک خانه مرزی خروجی (ترانزیت خارجی)
ب) از یک گمرک خانه مرزی ورودی به یک گمرک خانه مرزی خروجی (ترانزیت داخلی)
پ) از یک گمرک خانه داخلی به یک گمرک خانه مرزی خارجی (ترانزیت خارجی)
ت) از یک گمرک خانه داخلی به گمرک خانه داخلی دیگر (ترانزیت داخلی)
اظهارنامه گمرکی (Custom Declaration):
هر اظهار یا اقدامی راجع به اطلاعات خاص مورد نیاز گمرک به هر شکل که توسط گمرک توصیه شده یا مورد قبول واقع شود.
این اصطلاح شامل اظهارنامه تهیه شده به وسیله ماشین های اتوماتیک پردازش اطلاعات و روش های ارتباطی هم می باشد.
این اصطلاح همچنین هر اقدامی را که در قسمت مسافرین تحت روش دو کاناله (قرمز- سبز) مقرر گردیده در بر می گیرد.
تخلف گمرکی:
ارتکاب هر عملی که موجب اغفال یا به قصد اغفال گمرک و خودداری یا قصد گریز از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق و عوارض ورودی و صدوری یا مالکیت ها یا استفاده از آنچه طبق مقررات قانونی و آیین نامه ای منع یا محدود شده و گمرک مسئول اجرای آن است، یا هر عملی که به قصد تحصیل هر نوع امتیاز، مغایر مقررات انجام گیرد، تخلف گمرکی محسوب می شود.
حقوق گمرکی (Custom Duties):
حقوقی که طبق تعرفه گمرکی وضع شده و به هنگام ورود و خروج از قلمرو گمرکی تعلق می گیرد.
تشریفات گمرکی (Customs Formalities):
کلیه عملیاتی که باید توسط شخص ذینفع و گمرک انجام گیرد، تا مقررات گمرکی و آیین نامه آن در مورد نظارت بر مسافران و اظهار جامه دان و اثاثیه و وسایل نقلیه در ورود و خروج و عبور از قلمرو گمرکی مسئول به مورد اجرا گذاشته شود.
این تشریفات ممکن است شامل تشریفات مربوط به مقررات بهداشت گیاهی، دامپزشکی، مهاجرت، ارز و صدور پروانه نیز باشد.
تشریفات گمرکی نسبت به رویه های مختلف گمرکی طبق ضمیمه های گمرکی کنوانسیون کیوتو تعریف شده است.
ترخیص کالا (Release):
اقدامی که ه وسیله آن گمرک به اشخاص ذینفع اجازه می دهد کالای موضوع ترخیص را در اختیار خود داشته باشند.
استرداد حقوق گمرکی (Drawback):
مبلغ حقوق و عوارض ورودی که طبق روش “استرداد” مسترد شده است.
روش استرداد(Drawback Procedure):
روش گمرکی که اجازه می دهد در موقع خروج کالا، کلیه یا قسمتی از حقوق و عوارض ورودی که از کالای خروجی یا مواد موجود در آن کالا که در تولید آن به کار رفته است دریافت شده، مسترد گردد.
حق العمل کار گمرکی (Customs Clearing Agent):
شخصی است که به امور گمرکی و اظهار کالا به گمرک اشتغال داشته و به طور مستقیم امور گمرکی را از طرف شخصی دیگر انجام می دهد.
منطقه آزاد(Free Zone):
قسمتی از یک قلمرو سیاسی که کالای عرضه شده در آنجا از لحاظ ارتباط حقوق و عوارض ورودی، مشمول نظارت های معمول گمرکی نمی شوند.
کابوتاژ (Cabotage):
کابوتاژ عبارت است از حمل کالا در یک قلمرو گمرکی و ورود کالا در مکانی داخل همان قلمرو گمرکی.
طبق ماده ۲۳۴ قانون امور گمرکی، کابوتاژ عبارت است از حمل کالا از یک نقطه به نقطه دیگر کشور از راه دریا یا رودخانه مرز

ارسال نظر

برای ارسال آگهی باید عضو سایت شوید . اگر هنوز عضو سایت نشده اید هم اکنون عضو سایت شوید.